Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Psychologię Innowacyjną sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.terapiadysleksji.pl  oraz na innych domenach wskazujących na poszczególne części serwisu.

 

§ 1

Definicje:      

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

„Administrator”, „Usługodawca”: Psychologia Innowacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Rysia 6, 05-506 Lesznowola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000439728 posiadająca  NIP 1231274063, kapitał zakładowy 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, telefon kontaktowy 531 002 166, adres e-mail: info@psychologiainnowacyjna.pl

 1. „Serwis” „Serwis Internetowy”, „Portal internetowy” oznacza  platformę internetową dostępną pod adresem www.terapiadysleksji.com.pl oferującą zestaw 2200 innowacyjnych ćwiczeń i gier mających na celu usprawnianie czytania za pośrednictwem Internetu.

 2. Usługa: usługa świadczona w ramach platformy internetowej, polegająca na udostępnieniu zasobów cyfrowych.

 3. Użytkownik: podmiot posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, składający Zamówienie określające warunki umowy, na podstawie, której Strony będą zobowiązane do świadczeń wynikających z Umowy.

 4. „Konto Użytkownika”, „Konto” oznacza element Serwisu, wydzielony dla danego Użytkownika, umożliwiający korzystanie z platformy zgodnie z wykupionym abonamentem;

 5. Umowa: umowa o świadczeniu Usług w sposób ciągły na podstawie wykupionego abonamentu.

 6. Abonament: opłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie Usługi w danym okresie.

 7. Cena: oznacza całkowitą cenę Usługi wyrażoną w złotych polskich nieuwzględniającą rabatów i promocji, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT.

 8. Kod Rabatowy:  oznacza kod alfanumeryczny, którego wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu na Koncie Użytkownika powoduje udzielenie Użytkownikowi rabatu w wysokości wskazanej w zasadach akcji promocyjnej.

 9. Regulamin: oznacza niniejszy regulamin; Administrator udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Użytkownika;

 10. „Ustawa o ochronie danych osobowych” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.);

 11. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 12. „Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

 13. „Prawo autorskie” oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).

 14. „Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

 15. „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/83/UEz dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

§ 2

Rejestracja i Zawarcie umowy:

 1. W celu zawarcia Umowy dotyczącej świadczenia usług konieczne jest założenie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie. Prowadzenie konta Użytkownika jest darmowe. Zakładając konto Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na akceptację warunków Regulaminu oraz obowiązany jest podać dane umożliwiające przesłanie mu linka aktywacyjnego do konta (poprawny adres konta e-mail).

 2. Rejestrując się, Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane dane są prawdziwe i poprawne. Podawanie danych niezgodnych z prawem lub poniższym regulaminem jest niedozwolone

 3. Podczas rejestracji niedopuszczalne jest korzystanie z danych (np. nazwy użytkownika, imienia, nazwiska, zdjęcia, adresu email itd.), które naruszają prawa osób trzecich.

 4. Każdy Użytkownik ma nieograniczony dostęp do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

 5. W celu rejestracji konta Użytkownika w Serwisie należy udzielić zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Dzięki zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje możliwość bezpłatnego korzystania z funkcjonalności Serwisu przez 7 dni kalendarzowych. Po upływie tego czasu Użytkownik jest uprawniony do wykupienia abonamentu na wybrany przez siebie okres czasu.

 7. Kupno abonamentu jest dobrowolne.

 8. Użytkownika łączy z Administratorem umowa o świadczenie Usługi na czas określony wskazany w zamówionej Usłudze. Umowa ta nie ulega automatycznemu przedłużeniu.

 9. W celu zawarcia Umowy oferowanej przez Usługodawcę, Użytkownik wybiera interesującą go opcję Abonamentu.

 10. 10. Po dokonaniu wyboru Abonamentu za pomocą uruchomienia linka ukrytego pod polem „Zamów teraz!”, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę płatności Przelewy24.

 11. Użytkownik realizuje płatność zgodnie z regulaminem Podmiotu realizującego płatność, zamieszczonego na stronie www.przelewy24.pl.

 12. Po poprawnym zakończeniu płatności w serwisie Przelewy24 oraz po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Administratora, na Koncie Użytkownika zostaje aktywowany Abonament na czas zgody z wykupioną wersją.

 13. Abonament opłacany jest przez Użytkownika z góry, w formie bezgotówkowej, zgodnie z wykupioną opcją jego trwania.

 14. Kolejny wykupiony Abonament opłacony przed zakończeniem trwania poprzedzającego, zostanie uaktywniony dopiero po zakończeniu trwania Abonamentu poprzedniego.

 15. Na koniec upływu abonamentu Serwis przekazuje automatyczną wiadomość o terminie zakończenia usług  oraz o warunkach dalszego przedłużenia i ewentualnych promocjach.

 16. Ceny  abonamentów mogą ulec zmianie zgodnie z trybem zmiany regulaminu wskazanym w niniejszym Regulaminie z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu dotychczasowego.

 

§ 3

Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu w wersji online wymagany jest:

  • dostęp do Internetu;

  • przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 26.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej;

  • włączona obsługa cookies w przeglądarce;

  • włączona obsługa JavaSript w przeglądarce.

2. Korzystanie z Serwisu na urządzeniu mobilnym możliwe jest przez stronę www.terapiadysleksji.pl. Wówczas w celu prawidłowego korzystania z wersji mobilnej wymagany jest:

  • dostęp do Internetu

  • dla użytkowników systemu Android - System Android w wersji 4.1 lub nowszej;

  • dla użytkowników systemu IOS - system IOS5 bądź nowszy.

  • dla użytkowników systemu  Windows  - system Windows 8.0 lub nowszy.

 

§ 4

Korzystanie z serwisu

 1. Podczas rejestracji zostanie stworzone indywidualne konto Użytkownika zawierające dwa subkonta: konto płatnika i konto beneficjenta (dziecka).

 2. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email oraz hasła.

 3. Beneficjent (dziecko) loguje się do sytemu przy pomocy własnego loginu i hasła, utworzonego przez rodzica podczas rejestracji.

 4. Usunięcie konta z Serwisu następuje przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Administratora: info@psychologiainnowacyjna.pl.treści wyraźnie wskazującej na wolę usunięcia konta. Administrator usunie Konto Użytkownika w ciągu 5 dni od dnia złożenia tego oświadczenia woli Użytkownika.

 5. Serwis dostępny jest dla Abonentów przez całą dobę. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych zdarzeniami losowymi.

 6. Administrator Serwisu zobowiązuje się przystąpić do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek uniemożliwiających dostęp do serwisu lub utrudniających dostęp do usług.

 7. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

 8. W przypadku otrzymania zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych, Administrator Serwisu ma prawo, zgodnie z art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do uniemożliwienia dostępu do danych Użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzeniu blokady konta.

 9. W przypadku naruszania norm współżycia społecznego, Administrator Serwisu może zablokować konto Użytkownika po jego uprzednim wezwaniu do zaprzestania działań naruszających normy.

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z utraty danych przez Użytkownika będącej skutkiem awarii technicznej, siły wyższej lub klęsk żywiołowych.

 

§ 5  

Dane osobowe

 1. Użytkownik jest administratorem danych osobowych przesyłanych. Użytkownik przesyłając dane osobowe do serwisu powierza ich przetwarzanie Administratorowi Serwisu w zakresie w jakim konieczne jest to do świadczenia usługi przechowywania danych. Dane będą przechowywane przez Administratora Serwisu z zachowaniem środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o ochronie danych osobowych. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za bezprawne przechowywanie danych przesłanych do Serwisu przez Użytkownika.

 2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach statystycznych i marketingowych. Na podany e-mail będziemy przesyłali informacje odnośnie systemu i sporadycznie odnośnie innych rozwiązań naszej firmy lub naszych partnerów. W każdej chwili Użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania takich e-maili.

 3. Administratorem danych osobowych Użytkownika podawanych w trakcie rejestracji jest Administrator Serwisu. Abonent oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administatora Serwisu, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jend.:Dz.U.2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§ 6

Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w opublikowanej polityce prywatności.

 2. W ramach świadczonych usług, nasz serwis może zbierać i przetwarzać dane niezbędne do świadczenia swoich usług związanych z charakterem naszej działalności i wynikających z dostępnych funkcji aplikacji. Oświadczamy, że używamy plików cookies, które pozwalają na identyfikację użytkownika aby tym samym umożliwić i usprawnić korzystania z naszej aplikacji. W każdej chwili możesz zmodyfikować ustawienia w przeglądarce internetowej tym samym uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Psychologia Innowacyjna sp. z o.o. zapewnia, że zapisywanie na komputerze użytkownika bądź każdej innej osoby odwiedzającej nasz serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze i oprogramowaniu.

 3. Psychologia Innowacyjna Sp. z o.o. oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających naszą stronę wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże informacji osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:

  • wymagają tego przepisy prawa;

  • w celu świadczenia usług lecz po uzyskaniu stosownej zgody od użytkownika;

 

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

 1. „Terapia online” to produkt stanowiący własność intelektualną Usługodawcy i zawierający aktualizowany oraz rozbudowywany zestaw innowacyjnych gier i ćwiczeń doskonalących naukę czytania dostosowanych do grup wiekowych szkoły podstawowej.

 2. Żaden fragment publikacji umieszczonych w Serwisie nie może być wykorzystany w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów niż osobiste, edukacyjne, tj. w szczególności: powielany, przetwarzany, tłumaczony, wprowadzony do obrotu, modyfikowany, chociażby w formie częściowej, utrwalany oraz rozpowszechniany, w tym poprzez umieszczenie na serwerze, bez zgody Administratora.

 3. Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich wynikających z obowiązujących przepisów prawa pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej.

 4. Po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu po raz pierwszy, Administrator będący Licencjodawcą udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie.

 5. Po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu oraz wykupieniu Abonamentu, Administrator będący Licencjodawcą udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i jednostanowiskowej licencji na korzystanie z udostępnionych mu nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, na czas zgodny z wykupionym Abonamentem.

 6. Licencja nie obejmuje korzystania z Serwisu na następujących polach eksploatacji w zakresie:

  • utrwalania oraz zwielokrotniania drukiem, techniką kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, itp.

  • Wprowadzenia do obrotu, użyczenia oraz odpłatności z tytułu odsprzedaży

  • rozpowszechniania poprzez publiczne dalsze udostępnianie (w szczególności w Internecie, na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych), publikację (we wszelkich formach wydawniczych) a także poprzez wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie w każdej możliwej formie.

 

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY USŁUGI

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w następujący sposób:

  • Drogą elektroniczną – należy wysłać skan podpisanego oświadczenia na adres: info@psychologiainnowacyjna.pl.

  • Drogą pocztową – należy wysłać listem podpisane oświadczenie woli na adres:
   Psychologia Innowacyjna Sp. z o.o.
   ul. Nowa 23b, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.

3. Administrator, za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Użytkownikowi  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Koszt wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ponosi Użytkownik.

5. Administrator zwróci Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu uiszczoną przez Użytkownika należność za Abonament.

 

§ 9

REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu usługi.

 2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację:

  • Drogą elektroniczną – należy wysłać na adres: info@psychologiainnowacyjna.pl  treść reklamacji.

  • Drogą pocztową – należy wysłać podpisaną treść reklamacji na adres Psychologia Innowacyjna Sp. z o.o. ul. Nowa 23b, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno.

 1. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o wskazanie danych osobowych, nazwy konta Użytkownika oraz opisu i uzasadnienia reklamacji.

 2. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy w dni: powszednie w godzinach 11-15, pod numerem telefonu 531 002 166,  za pomocą wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres mail: info@psychologiainnowacyjna.pl

 

§ 10 

ZMIANY REGULAMINU

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji Konta Użytkownika. W terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może usunąć Konto Użytkownika z Serwisu w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia w/w terminu.

 2. Do Umów Usługi dostępu zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

 3. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Administratora procedury opisanej w pkt 1 lub 2 niniejszego paragrafu; Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2015 r.

 2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Administratora.

 3. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail Administratora: info@psychologiainnowacyjna.pl.

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.